Avtalsuppföljning – Decimalen har utvecklat AI-verktyg med bidrag från Vinnova

Utmaningen i en fungerande avtalsuppföljning är att få kontroll över alla delar i ett avtal, både kvalitativa och kvantitativa.

De kvantitativa är minst komplicerat, det räcker oftast att söka i sina databaser efter gjorda inköp.

När det gäller de kvalitativa villkoren, är det ett måste att kommunicera med både beställare, leverantörer och andra nyckelpersoner inom organisationen. Innehållet i avtalen är alltid definierat punkt för punkt, samtliga villkor av betydelse måste följas upp.

Komplexiteten är stor, samla in alla svar, analysera dem, genomföra regress-och korrelationsanalyser, foga samman svar och analysmaterial till rapporter samt skapa handlingsplaner.

Decimalen har fått delfinansiering från Vinnova för att skapa ett komplett uppföljnings-verktyg baserat på AI. Ett kraftfullt verktyg som i första hand riktar sig till den offentliga sektorn.

Upphandlande myndigheters avtal kommer att följas upp på ett effektivt sätt och ansvariga kommer att få tillgång till rapporter och rekommendationer. Mycket tid och pengar kommer att sparas, både i själva uppföljningsarbetet och genom att avtalen faktiskt fungerar som avtalat.

Vi erbjuder redan avtalsuppföljning på en hög nivå, både kvalitativt och kvantitativt. Nu fortsätter vi att utvecklinga.

Vi kommer välja ut fem upphandlande myndigheter för Demo-test av den nya avtalsuppföljningen.

Ytterligare en tjänst blir aktuell i och med att avtalsuppföljningen blir klar. Vi kopplar samman detta med vårt AI-baserade Kategoriseringsverktyg. Ett verktyg för UNSPSC- och CPV-kategorisering på fakturaradnivå. Verktyg som är helt unikt på marknaden.

Missa inte möjligheten att vara med på resan till effektivare offentliga inköp och därmed uppnå målet att bli en ändamålsenlig upphandlingsorganisation.

Lund 2021-03-31

Decimalen AB.

För mer information kontakta:

Kostadin Pavlov – Ansvarig utveckling

 

eller

Anders Hemberg – VD

anders.hemberg@decimalen.se

 

Om Kategoriseringsverktyg:

https://www.decimalen.se/kategoriseringsverktyg/

Om E-avtalsuppföljning:

https://www.decimalen.se/eavtalsuppf%C3%B6ljning

Decimalen AB är ett företag som specialiserat sig på den offentliga sektorns inköp. Målsättningen är att hjälpa den offentliga sektorn med kunnande och verktyg för att samhället ska hantera våra skattemedel på ett bättre sätt. Detta gör vi genom att dagligen kontakta enskilda kunder men också genom att bidra till konstruktiva diskussioner tillsammans med olika intressenter, inte minst ansvariga politiker.

Decimalen levererar system och verktyg för inköp, kategorisering, avtalshantering, analyser och uppföljningar till kommuner, universitet, regioner, kommunala bolag och myndigheter. Detta gör vi dels direkt för kunderna, dels genom vårt ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral.

More to explorer