Decimalens enkätverktyg

Decimalens enkätverktyg möjliggör en effektiv kommunikation och informationsinsamling från era leverantörer eller kunder. Organisationer lägger mer och mer tid på att följa upp sina leverantörer och kunder.  

Många gånger görs detta manuellt med mailutskick och egna sammanställningar i exempelvis Excel. Mycket tid går åt till själva informationsinsamlingen vilket gör att viktig uppföljning kanske uteblir eller att det finns för lite tid till att förvalta resultaten av uppföljningen.  

Med Decimalens enkätverktyg sparar ni både tid och pengar genom att många arbetsmoment automatiseras och att analysunderlagen blir bättre. Med vår gedigna kompetens inom avtalsuppföljning kan ni också få stöd i enkätutformning och analys av resultaten.  

Fördelar med Decimalens enkätverktyg:   

  1. Automatiserar informationsinhämtning (Respondenter kan exempelvis bifoga filer).  
  1. Hjälper kunden i analysen av svaren genom smarta funktioner för sammanställningar och export.  
  1. Hela processen blir loggad och går enkelt att följa i efterhand.  
  1. Ni kan samla all information från uppföljningen i ett system.  
  1. Decimalens gedigna kunskap om uppföljning och enkätutformning.