Spendverktyg

Vårt spendverktyg är den ultimata lösningen för att effektivisera och optimera era inköpsaktiviteter. Med hjälp av avancerad teknologi och smarta lösningar ger vi er insikter och verktyg för att ta välgrundade beslut och uppnå betydande kostnadsbesparingar. 

Här är några av fördelarna med att använda vårt spendverktyg: 

 

  1. Översiktlig och detaljerad data: Få en helhetsbild av era inköp genom att samla in och analysera data från olika källor. Ni kan enkelt se vilka leverantörer ni köper mest från, vilka kategorier som tar upp mest av er budget, och identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar. Decimalens spendverktyg kan automatiskt kategorisera och analysera inköpen hela vägen ner till artikelnivå. 
  1. Vårt spendverktyg ger er möjlighet att analysera era kostnader. Ni kan identifiera var det finns möjlighet att förhandla om bättre priser, förbättra leverantörsrelationer eller rationalisera inköpsprocessen för att uppnå kostnadsbesparingar. I verktyget finns anpassade rapporter till organisationens olika roller såsom upphandlare, ekonomichef, avtalscontroller, verksamhetschefer och kategoriledare. 
  1. Leverantörsuppföljning och avtalstrohet: Ni kan följa upp och utvärdera era leverantörer baserat på de avtal ni har. Det hjälper er att hålla koll på leverantörsprestationen, förbättra samarbetet och säkerställa att era leverantörer lever upp till era förväntningar. Med Decimalens spendverktyg kan ni få fram den verkliga avtalstroheten. Ni kan enkelt sortera fram icke avtalade artiklar och se från vilka leverantörer dessa köpts och var i er organisation inköpen har gjorts.  
  1. Compliance och regelefterlevnad: Vårt spendverktyg hjälper er att säkerställa att era inköp följer gällande regler och riktlinjer. Ni kan övervaka efterlevnaden av policys och krav, minimera risker och upprätthålla transparens i era inköpsaktiviteter. Exempelvis kan ni identifiera upphandlingar över tröskelvärdet och kontinuerligt följa spend i relation till avtalets takvärde. 
  1. Anpassningsbarhet och integration: Vårt spendverktyg kan anpassas efter era specifika behov och integreras med era befintliga system och verktyg. Det ger er en sömlös och enhetlig inköpsplattform som passar er verksamhet och underlättar samarbetet internt. 

Maximera kostnadsbesparingar och ta kontroll över era inköpsprocesser med vårt avancerade spendverktyg – ta steget mot effektivare inköp och ökad lönsamhet!