Synpunktshantering – ta tillvara på verksamhetens synpunkter i avtalsuppföljningen

Sedan tidigare har Decimalen tagit fram digitala tjänster för avtalsuppföljning som hjälper den upphandlande myndigheten att systematiskt och proaktivt följa upp alla typer av krav i förfrågningsunderlaget på ett effektivt sätt. Nu utökar vi verktygslådan med ett digitalt verktyg för synpunktshantering.

I en verksamhet kommer medarbetare dagligen i kontakt med varor och tjänster som på något sätt används får att nå verksamhetens mål. Att dessa varor och tjänster fungerar och håller rätt kvalité är viktigt för att verksamheten ska kunna fungera effektivt. Om de inte gör det är det viktigt att beslutsfattare nås av denna information så att nödvändiga åtgärder kan vidtas. Problemet är många gånger att den upphandlande myndighetens hantering av synpunkter från verksamheten är resurskrävande och att den mänskliga faktorn gör att vissa synpunkter hamnar fel och aldrig blir en aktiv del av avtalsuppföljningen. Att sortera och identifiera de mest kärnfulla synpunkterna för avtalsuppföljningen är också många gånger en utmaning.

Decimalens verktyg för synpunkthantering gör det enkelt för en medarbetare att lämna en synpunkt på ett strukturerat sätt på tex ett intranät eller via en app. När synpunkter kommer in kategoriserar och analyserar Decimalens verktyg synpunkten och kopplar den till uppföljningsprocessen av det aktuella avtalet. Verktyget gör det också enkelt att ge eventuell återkoppling på en lämnad synpunkt.

Med detta verktyg riskerar inte kärnfulla synpunkter att falla mellan stolarna. Den upphandlande myndigheten kommer att spara tid, samt säkerställa att de kärnfulla synpunkterna blir en aktiv del av uppföljningsprocessen. Med verktyget uppnås detta på ett enkelt och i en, i stora delar, automatiserad process.

Vill ni veta mer så kontakta oss gärna på info@decimalen.se för en kostnadsfri demo.    

More to explorer